NHỮNG VẬT DỤNG QUAN TRỌNG LUÔN PHẢI CÓ TRONG VALI KHI ĐI XA