NHỮNG TÁC HẠI ÍT AI NGỜ ĐẾN NẾU THƯỜNG XUYÊN MANG GIÀY VÀO NHÀ