CHÂN TAY RA MỒ HÔI KHI TRỜI LẠNH: KHÔNG NÊN CHỦ QUAN